Obchodní podmínky –⁠ pronájem

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) obchodní společnosti Vision Production Agency s.r.o., se sídlem: Šimkova 1224/2b, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28812760, DIČ: CZ28812760, spisovná značka: C 28649 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost s ručením omezeným od 12. 1. 2011 (dále jen „pronajímatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu (dále jen „nájemní smlouva“) hudební techniky a vybavení pro akce (dále jen „předmět nájmu“) uzavírané mezi společností Vision Production Agency s.r.o., jako vlastníkem a pronajímatelem a třetí osobou jako zájemcem prostřednictvím webového rozhraní půjčovny na adrese www.visionproduction.cz (dále jen „on-line půjčovna“).

1.2
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Odesláním objednávky a/nebo podpisem nájemní smlouvy zájemce o nájem potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Nájemní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3
Na tyto VOP je zájemce o nájem (dále též „zájemce“) dostatečným způsobem před odesláním objednávky a/nebo vlastním uzavřením smlouvy o nájmu upozorněn a vždy má možnost se s nimi seznámit.

1.4
Znění VOP může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích VOP.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

2.1
Na základě vyplnění objednávkového formuláře na on-line půjčovně může zájemce odeslat objednávku.

2.2
Při odeslání objednávkového formuláře na on-line půjčovně je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY, DOBA NÁJMU

3.1
Nájemní smlouvu je možné uzavřít odesláním objednávky prostřednictvím on-line půjčovny.

3.2
Doba nájmu se stanovuje dle domluvy s pronajímatelem a nájemcem po odeslání objednávky.

3.3
Zájemce bere na vědomí, že pronajímatel není povinen uzavřít smlouvu o nájmu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o nájmu (včetně obchodních podmínek).

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Předání předmětu se stanovuje dle domluvy s pronajímatelem a nájemcem po odeslání objednávky.

UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

5.1
Zájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky a po celou dobu trvání nájmu pečovat o předmět nájmu tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě, odcizení atd.

5.2    Užívat předmět nájmu je oprávněn zájemce a osoby, kterým zájemce umožní předmět nájmu užít. V případě, že zájemce umožní předmět nájmu užívat jiné osobě, odpovídá za to, že bude předmět nájmu užíván v souladu s odst. 5.1 VOP.

5.3
Zájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a/nebo opravy předmětu nájmu.

NÁJEMNÉ

6.1
Výše nájemného je uvedena na on-line půjčovně vždy u každého předmětu nájmu zvlášť.

6.2
V nájemném je zahrnuta úplata za užívání příslušenství předmětu nájmu, uvedeného v objednávce.

6.3
Výše nájemného je platná v čase zaslání závazné objednávky a/nebo podpisu smlouvy o nájmu.

6.4
Pronajímatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o nájmu zájemci daňový doklad – fakturu. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

NÁHRADA ŠKODY

7.1
Zájemce je srozuměn s tím, že předmět nájmu lze užívat jen na vlastní nebezpečí a s tím, že pronajímatel neodpovídá za případný úraz ani jinou újmu vzniklou v souvislosti s užitím předmětu nájmu.

7.2
Zájemce bere na vědomí, že v případě poškození nebo odcizení předmětu nájmu nevzniká vůči pronajímateli nárok na výměnu předmětu nájmu nebo jakoukoliv jinou kompenzaci.

7.3
Zájemce odpovídá za všechny škody, které způsobí na předmětu nájmu, a to včetně škod, které způsobí osoby, kterým zájemce umožnil předmět nájmu užívat.

7.4
Zájemce odpovídá za veškeré vzniklé škody na zdraví a majetku třetích osob, které způsobí v důsledku porušení povinností dle odst. 5.1 VOP, a to včetně škod, které způsobí osoby, kterým zájemce umožnil předmět nájmu užívat.

7.5
V případě poškození nebo odcizení předmětu nájmu je zájemce povinen vždy sepsat protokol o události s popisem události nebo pořídit fotodokumentaci a bezodkladně informovat pronajímatele. Škody, u nichž zájemce nedoloží protokol o události, se považují za škody způsobené zájemcem.

7.6
Pokud předmět nájmu nebude vrácen ve stejném stavu, v jakém byl zájemci pronajímatelem předán, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, bude pronajímatelem zájemci účtována poměrná částka nebo celková hodnota předmětu nájmu.

  • poměrná částka předmětu nájmu, která bude pronajímatelem ohodnocena, např. při poškození předmětu nájmu, znečištění, které nelze odstranit nebo při ztrátě jedné z částí předmětu,
  • celková hodnota předmětu nájmu, zejména v případě jeho úplného znehodnocení, tj. oprava předmětu nájmu by nebyla možná a/nebo vzhledem k rozsahu poškození ekonomicky nevýhodná, ztráty, odcizení v důsledku porušení povinností zájemce.

7.7
Zájemce je povinen uhradit pronajímateli všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy uložena pronajímateli z důvodu na straně zájemce nebo osob, které předmět nájmu užívají se svolením zájemce či s jeho vědomím.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1
Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o nájmu v případě prokazatelného nevhodného zacházení s předmětem nájmu ze strany zájemce nebo osob, které předmět nájmu užívají se svolením zájemce či s jeho vědomím.

8.2
Zájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že pronajímatel předmět nájmu neposkytne v řádném termínu nebo nevyhovuje stanoveným požadavkům zájemce.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemce o nájem vyplněním a odesláním objednávkového formuláře a/nebo uzavřením smlouvy o nájmu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti pronajímatele. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Veškeré nakládání s osobními údaji zájemců o nájem se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR na úseku ochrany osobních údajů. Pronajímatel jakožto správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tímto informuje zájemce o nájem jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněn, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si zájemce o nájem přeje opravit osobní údaje, které o něm pronajímatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese nebo na adrese pronajímatele, uvedené v obchodním rejstříku, nebo na jakémkoliv obchodním místě pronajímatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

10.2
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.3
V případě sporu z kupní smlouvy mezi pronajímatelem a zájemcem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zájemce podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) naleznete zde.
Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pronajímatel doporučuje pro vyřešení vzniklé situace nejdříve kontaktovat pronajímatele.

10.4
Zájemce může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5
V případě, že kterékoliv ustanovení VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP.

10.6
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu o nájmu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu v českém jazyce. Uzavřená smlouva o nájmu je pronajímatelem archivována a je po vyžádání zájemcem přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího uzavření.

10.7
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2016.

10.8
Tyto VOP je pronajímatel oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.